Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowywanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku Szkolnego.

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki.
Niespełniania obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w postępowaniu.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów:

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r. poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa:

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 242