Guziki

Tryb działania

Szkoła Działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

Statut szkoły

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny w dziale Organizacja- Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki . Rada Rodziców podejmuje decyzję w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Organizacja- Rada Rodziców.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-03-2018 - Edycja treści.

12-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 251